Latest Entries
Positive Thoughts For The New Year 2018
Lượm Lặt

Positive Thoughts For The New Year 2018

People are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Succeed anyway. If you are honest and sincere, people may deceive you. Be honest and sincere … Tiếp tục đọc

Câu Chuyện Tiếng Việt
Tùy Bút

Câu Chuyện Tiếng Việt

Phu Nhân cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bà Nguyễn thị Mai Anh Năm lớp sáu thi vào trường Gia Long, điểm luận văn của tôi rất thấp, may nhờ toán và câu hỏi thường thức đạt điểm gần như tối đa mà tôi đậu với thứ hạng 384, chẳng vẻ vang gì cho lắm phải không … Tiếp tục đọc